Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

1. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN
a. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgaand van, op alle overeenkomsten afgesloten met de klant (hierna de “Koper”) en op alle facturen uitgaand van Technop nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 335 (hierna de “Leverancier”), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niettegenstaande alle tegenovergestelde bepalingen die op de door de Koper uitgegeven orderbonnen of andere documenten kunnen voorkomen.  De niet-toepassing door de Leverancier van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden beschouwd.

2. BESTELLINGEN
a. Prijsoffertes gelden gedurende 30 dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een afwijking van de prijsofferte is mogelijk, indien bepaalde feitelijke gegevens die door de Koper werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.
b. De Koper zal, in geval van annulering van de bestelling door de Koper, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van de Leverancier om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
c. Voor telefonische bestellingen van de Koper aanvaardt de Leverancier geen aansprakelijkheid tenzij de Koper kan aantonen dat een foutief uitgevoerde bestelling aan de Leverancier te wijten is.

3. PRIJZEN EN BETALING
a. Er wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of overeenkomst.
b. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op (i) de ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling; (ii) de ontvangst van de goederen of de levering van diensten indien de datum van ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de schuldenaar van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangst dan de goederen of diensten, behoudens bij bedongen voorschotten.
c. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Leverancier binnen de op de factuur aangegeven termijn. Iedere factuur zal bij gebrek aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst als aanvaard beschouwd worden. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op.
d. De betaling dient te geschieden in euro, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Vertegenwoordigers van de Leverancier zijn niet bevoegd geld te ontvangen. Kortingen wegens onmiddellijke betaling kunnen enkel worden verrekend indien dit voorafgaand en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Koper. Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Koper.
e.  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag zonder enige geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van de Leverancier om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Daarenboven heeft de Leverancier, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is de Leverancier, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Koper op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
f. Indien het vertrouwen van de Leverancier in de kredietwaardigheid van de Koper geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Leverancier zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de Koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Leverancier zich het recht voor, zonder dat de Koper recht heeft op enige schadevergoeding, de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, onverminderd het recht van de Leverancier op vergoeding van haar schade.
g. Bij sluiting van het kalenderjaar komen alle bedragen van facturen die niet zouden in de 30 dagen betaald zijn geweest, niet in aanmerking voor het behalen van  eventuele kortingen zouden deze onderhandeld zijn geweest.

4. LEVERINGEN
a. De goederen reizen voor rekening en op risico van de Koper, zelfs bij franco levering door de Leverancier.
b. De leveringstermijnen zijn benaderend en informatief. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de Leverancier, tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling, indien aanvaard door de Leverancier, betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn wordt verlengd.
c. De verzendingskosten worden door de Leverancier aan de Koper bij elke verzending aangerekend. De kostprijs van deze verzending is conjunctuur gebonden en wordt regelmatig aangepast.
d. De Leverancier behoudt zich het recht voor de goederen of diensten aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen betreft.
e. De Leverancier behoudt zich het recht voor de Koper van levering uit te sluiten, wanneer deze zich niet aan deze leveringsvoorwaarden houdt.
f. Consignatie of zo genoemde ’’op zicht’’-leveringen bestaan niet.
g. Bestelde goederen worden niet teruggenomen of omgewisseld. Mocht dit echter te zeer uitzonderlijke titel toch onderhandeld worden en zou er een creditnota moeten uitgeschreven worden door de Leverancier voor terugname van handelswaren in perfecte staat, zal het brutobedrag in elk geval verminderd worden met 10 % wegens onkosten voor nazicht, herverpakking en administratie.
h. De door de Leverancier aan de Koper geleverde goederen blijven eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat alle door de Koper aan de Leverancier verschuldigde bedragen, inclusief intresten en kosten, zijn betaald. Niettemin zijn de risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Koper vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd. De Koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de Koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. Indien dit toch het geval zou zijn, draagt de Koper alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van de goederen, eigendom van de Leverancier, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan de Leverancier, die aanvaardt. De door de Koper betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

5. PUBLICITEITSMATERIAAL
Al het publiciteitsmateriaal dat gratis ter beschikking wordt gesteld van de Koper m.b.t. die producten waarvan de Leverancier het alleenverkoopsrecht bezit, blijft eigendom van de Leverancier. De Koper is verplicht bij eerste verzoek van de Leverancier het uitgeleverd materiaal terug te bezorgen.

6. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Bij de levering dient de Koper na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de Koper specifiek en nauwkeurig gemeld te worden en uiterlijk binnen de 48 uren na levering per aangetekend schrijven of per fax aan de Leverancier. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
b. Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief en dient ten laatste verstuurd worden naar de Leverancier binnen 2 maanden na levering van de goederen. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De Leverancier garandeert zijn goederen tegen fabricagegebreken die in de 2 maanden na aankoop door koper zouden kunnen bewezen worden.
c. Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper bovendien niet op.
d. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, heeft de Leverancier de keuze om hetzij de geleverde goederen te vervangen, hetzij een schadevergoeding te betalen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Koper, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade naar aanleiding van ondeugdelijkheid van door haar geproduceerde en geleverde goederen of schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van de Leverancier in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. De Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De Leverancier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. De Leverancier kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.
e.  De aansprakelijkheid van de Leverancier kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de Leverancier, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, enz. De Leverancier is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

7. DIVERSEN
a. De Leverancier spant zich optimaal in om wisselstukken zo lang mogelijk te kunnen leveren zonder echter er de continuïteit van te verzekeren.

8. CONTRACTUELE VERHOUDING-ONTBINDING
a. Alle overeenkomsten tussen de Leverancier en de Koper maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Koper zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan de Leverancier de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

9. VARIA
a. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen de Leverancier en de Koper te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige en onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
b. Elke betwisting is onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Koper, naar keuze van de Leverancier. Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

10. PRIVACYVERKLARING
Uw persoonsgegevens worden door TECHNOP NV, Dendermondesteenweg 335, B-9070 Destelbergen verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@technop.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.technop.be.

2. TEN AANZIEN VAN ONDERNEMINGEN 

1. BESTELLINGEN
a. De aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van de Leverancier zijn vrijblijvend en binden de Leverancier als dusdanig niet. Orders van de Koper binden de Leverancier evenmin.
b. Tussen de Leverancier en de Koper komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van de schriftelijke bevestiging van de Leverancier, en blijft na de schriftelijke bevestiging een maand geldig, behoudens indien anders vermeld. Zaken door de vertegenwoordigers van de Leverancier afgesloten, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de Leverancier.
c.  De Leverancier behoudt zich het recht voor bij of na het aangaan van overeenkomsten, alvorens (verder) te presteren, van de Koper te eisen zekerheid te stellen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

2. PRIJZEN
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief BTW, transport-, verpakkings- en verzekeringskosten. Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Leverancier, ook al geschiedt die ingevolge voorzienbare omstandigheden zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van energie, de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectorale Cao’s, wijzigingen in de valuta, enz., is de Leverancier gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

3. FACTUUR
Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op. Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Koper. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, heeft de Leverancier, naast de forfaitaire vergoeding van de Koper aan de Leverancier recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. Schuldvergelijking door de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. LEVERING
a. De goederen mogen alleen tentoongesteld en ter verkoop aangeboden worden aan het brillen dragend groot publiek en eindgebruiker op het adres van Koper in dit document aangegeven.
b. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de Leverancier, tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van de goederen EX WORKS (Incoterms® 2010 – maatschappelijke zetel TECHNOP). De Koper is verplicht om de goederen op de vooropgestelde leveringsdata te komen ophalen. De Koper ondertekent bij inontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. De Koper kan zich steeds laten vertegenwoordigen. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de Koper niet werden afgehaald, worden de betrokken goederen op kosten en risico van de Koper door de Leverancier bewaard voor een beperkte termijn. Deze bewarende maatregel schorst de betalingsverplichting van de Koper niet op. De levering kan door de Leverancier worden opgeschort zolang de Koper nog enige verplichting jegens de Leverancier dient te voldoen. Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de Leverancier voor het transport van de verkochte goederen zorgt, wordt, indien daarvoor geen nadere instructies door de Koper zijn verstrekt, de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door de Leverancier bepaald. In dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport en lossen op de Koper rusten en kan de Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De door de Koper betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

5. GEBREKEN
Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief en dient ten laatste verstuurd worden naar de Leverancier binnen 2 maanden na levering van de goederen. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper bovendien niet op. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, zal de Leverancier de geleverde goederen vervangen. De Leverancier kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

6. AANSPRAKELIJKHEID
a. De Leverancier (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is de Leverancier niet aansprakelijk. Ingeval de Leverancier aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Koper, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van de Leverancier in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. De Leverancier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden. Enkel de Koper is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.
b. Overmacht geeft de Koper in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen van de Koper jegens de Leverancier in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Koper hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
c. In het geval dat de uitvoering van de overeenkomst voor de Leverancier een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een dergelijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen.
d. Iedere aanspraak van de Koper lastens de Leverancier vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Koper gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
e. De Leverancier heeft het recht om de overeenkomst met de Koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Koper in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de Koper; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Koper; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Koper. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van de Leverancier op de Koper onmiddellijk opeisbaar en is de Koper aan de Leverancier een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.